Πίσω

Πολιτική Απορρήτου

 1. Εισαγωγή

Η εταιρεία «Τοπούζη Παναγιώτα» (στο εξής «educator.gr» ή «Εταιρεία»)  παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης μέσω της χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών. Η χρήση των υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης που ισχύουν κάθε φορά, οι οποίοι αποτελούν συμφωνία μεταξύ του φροντιστηρίου educator.gr και όλων των προσώπων που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφαρμογές. Οι χρήστες των υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των σχετικών εφαρμογών θεωρείται ότι έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 1. Περιεχόμενο των υπηρεσιών

 • Παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, τις μεθόδους διδασκαλίας, τα πρότυπα ποιότητας και τις πρακτικές υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του φροντιστηρίου educator.gr.
 • Εξ αποστάσεως διδασκαλία σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και πανεπιστημίου από πλήρως καταρτισμένους καθηγητές.
 • Ελεύθερη πρόσβαση για τους μαθητές του φροντιστηρίου educator.gr σε διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
 • Πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες αξιολόγησης (κουίζ, online διαγωνίσματα προσομοίωσης κ.λπ.).
 • Online πρόσβαση σε υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις).
 1. Πληροφορίες, Περιεχόμενο και Παρεχόμενο Υλικό Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών

3.1. Τα δεδομένα, οι πληροφορίες και το υλικό (κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, αποσπάσματα ήχου, βίντεο, περιλήψεις διδασκαλίας, παρουσιάσεις, ασκήσεις και γενικά εκπαιδευτικό υλικό κάθε είδους) που εμφανίζονται ή αναπαράγονται ή εκτελούνται ή διατίθενται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μέσω της σχετικής εφαρμογής- στο εξής θα αναφέρονται ως “περιεχόμενο” – αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του κατόχου του (φροντιστήριο educator.gr ή/και των δικαιοπαρόχων του ή/και των συνεργατών του) και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και τους σχετικούς ισχύοντες νόμους. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του φροντιστηρίου educator.gr ή του κατόχου των δικαιωμάτων, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, προβολή, δημόσια εκτέλεση, δημιουργία παράγωγων έργων, αναδημοσίευση ή άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό.

3.2. Με την πρόσβαση στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες,  το φροντιστήριο educator.gr σας παραχωρεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του περιεχομένου της παραγράφου 3.1 αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω του φροντιστηρίου educator.gr. Η άδεια αυτή δεν παρέχει στον χρήστη κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από εκείνα που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

 1. Εγγραφή Xρήστη

4.1. Προκειμένου  να γίνει χρήση των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, πρέπει να εγγραφείτε ως χρήστης επικοινωνώντας με το φροντιστήριο educator.gr με οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους τρόπους. Η εγγραφή του χρήστη πραγματοποιείται μέσω ραντεβού μεταξύ του εκπροσώπου μας και του χρήστη ή/και του κηδεμόνα του χρήστη. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα λάβει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής στην παρεχόμενη εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η δημιουργία λογαριασμού απαιτεί την παροχή όλων των πληροφοριών που ορίζει το φροντιστήριο educator.gr, την ακρίβεια και την ορθότητα των οποίων εγγυάται ο Χρήστης.

4.2. Για την εγγραφή, τη δημιουργία λογαριασμού και την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των σχετικών εφαρμογών, ο Χρήστης πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών ή, σε αντίθετη περίπτωση, να έχει λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα.

4.3 Η εγγραφή απαιτεί από τον χρήστη (1) να δηλώσει ότι συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης και (2) να παράσχει στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης καθώς επίσης και επιπλέον στοιχεία που μπορεί να ζητηθούν κατά τη διαδικασία εγγραφής, κατά την αποκλειστική κρίση του φροντιστηρίου educator.gr. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού του καθώς επίσης και για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης του όπως και για τον περιορισμό της πρόσβασης στο λογαριασμό του.

4.4. Το φροντιστήριο educator.gr μπορεί να τερματίσει το λογαριασμό σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, εάν, μεταξύ άλλων, διαπιστωθεί εύλογα κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του υπεύθυνου του φροντιστηρίου ότι ο λογαριασμός σας χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης .

4.5. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο και σε διαδικτυακές εφαρμογές για την παροχή των Υπηρεσιών (η πρόσβαση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει χρεώσεις τρίτων, όπως χρεώσεις υπηρεσιών διαδικτύου ή τηλεπικοινωνιών). Επιπλέον, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.

 1. Υποχρεώσεις του χρήστη

5.1. Απαγορεύεται ρητά στον Χρήστη να χρησιμοποιεί, να διανέμει, να μεταβιβάζει, να αναπαράγει ή να αναδημοσιεύει τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, συνολικά ή κατά ένα μέρος τους, με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη του περιεχομένου. Ο χρήστης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση και αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για την εκτέλεση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η χρήση αυτή δεν συνεπάγεται την παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο και το υλικό παρέχονται σε κάθε χρήστη ξεχωριστά και ο χρήστης δεν μπορεί να διανέμει ή να μοιράζεται το εκπαιδευτικό υλικό και, γενικά, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων άλλων χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο παρέχεται με ένδειξη προέλευσης από το φροντιστήριο educator.gr και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η αφαίρεση της ένδειξης προέλευσης του περιεχομένου.

5.2. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των σχετικών εφαρμογών, ιδίως οποιαδήποτε αποσυμπίληση του λογισμικού που περιέχεται σε αυτές ή οποιαδήποτε τροποποίηση του πηγαίου κώδικα και των βάσεων δεδομένων, είτε χορηγείται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης είτε όχι. Επιπλέον αν ο χρήστης έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο αποθήκευση του stream στο σύνολο του ή κατά ένα μέρος του, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου, ήχου ή εικόνας (π.χ. mp3, mpeg κ.λπ.) που υπάρχει σήμερα ή θα υπάρξει στο μέλλον, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του υπεύθυνου του φροντιστηρίου.

5.3. Απαγορεύεται στον Χρήστη να καταγράφει, να αντιγράφει, να μαγνητοφωνεί ή να βιντεοσκοπεί στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, τα μαθήματα, τις παραδόσεις και γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα ή υλικό που διατίθεται και παρουσιάζεται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια του φροντιστηρίου educator.gr και των υπόλοιπων προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων των καθηγητών και άλλων χρηστών. Επιπλέον, ο Χρήστης απαγορεύεται αυστηρά να διανέμει ή να μοιράζεται τέτοιες εγγραφές, ηχογραφήσεις ή βιντεοσκοπήσεις σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων άλλων Χρηστών, ή να αναπαράγει ή να αναδημοσιεύει το σύνολο ή μέρος του υλικού αυτού, είτε με ηλεκτρονικά είτε με έντυπα μέσα.

5.4 Ο χρήστης αναγνωρίζει και αναλαμβάνει την υποχρέωση να σέβεται τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής τους και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες του φροντιστηρίου educator.gr. Ο Χρήστης ευθύνεται έναντι του φροντιστηρίου για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από ακατάλληλη ή αδικαιολόγητη χρήση των υπηρεσιών και των εφαρμογών, καθώς και για οποιαδήποτε χρήση κατά παράβαση των Όρων Χρήσης και των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών.

 1. Χρήση υπηρεσιών τρίτων

6.1 Η παροχή των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί τη χρήση υπηρεσιών ή εφαρμογών τρίτων παρόχων που δεν σχετίζονται με το διαδικτυακό φροντιστήριο educator.gr. Αποδέχεστε ότι η χρήση τέτοιων υπηρεσιών ή εφαρμογών υπόκειται μόνο στους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι εν λόγω τρίτοι πάροχοι και ότι το φροντιστήριο δεν μπορεί και δεν εγγυάται τη χρήση, την καταλληλότητα, τη διαθεσιμότητα ή τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των υπηρεσιών ή εφαρμογών. Ο χρήστης συμφωνεί ότι το φροντιστήριο δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη χρήση, την καταλληλότητα, τη διαθεσιμότητα ή τους όρους αυτών των υπηρεσιών ή εφαρμογών και επίσης  κατανοεί και αποδέχεται ότι το φροντιστήριο educator.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες και εφαρμογές.

 1. Περιορισμός της ευθύνης

7.1.  Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή απ’ την νομοθεσία, το φροντιστήριο educator.gr δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις και δεν παρέχει άλλους όρους ή προϋποθέσεις, ρητά ή άρρητα, σχετικά με τη χρήση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

7.2 Το φροντιστήριο educator.gr παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγράμματα σπουδών, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό, τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει. Επιπλέον δεν κάνει δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την καταλληλότητα, την αρτιότητα ή την επάρκεια των εν λόγω υπηρεσιών πέραν από αυτών που σας γνωστοποιούνται. Ειδικότερα, το φροντιστήριο educator.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου τους σε σχέση με την προσωπική κατάσταση του χρήστη. Το educator.gr καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει την πρόσβαση στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και το υψηλό τους επίπεδο. Δεν εγγυάται όμως ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες από τεχνική άποψη θα είναι αδιάλειπτη, χωρίς σφάλματα και ασφαλής από τεχνική άποψη.

7.3 Σε καμία περίπτωση το φροντιστήριο, το προσωπικό, οι συνεργάτες ή άλλοι εκπρόσωποι του δεν ευθύνονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες άμεσες, επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές ζημίες, έξοδα, χρηματικές ποινές και οποιονδήποτε απαιτήσεων τρίτων που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση του φροντιστηρίου ή των υπηρεσιών του ή των σχετικών εφαρμογών του, του περιεχομένου του ή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τρίτους, είτε το φροντιστήριο γνώριζε, είτε θα έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 1. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

8.1 Το φροντιστήριο educator.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των σχετικών εφαρμογών ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους Όρους Χρήσης και στις υπηρεσίες θα ισχύουν αμέσως μετά την με οποιοδήποτε μέσο γνωστοποίηση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ανάρτησης των νέων Όρων Χρήσης με ηλεκτρονικά μέσα. Η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς μετά από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση συνιστά αποδοχή της εν λόγω αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης ή διαγραφής.

8.2. Η χρήση των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών και των σχετικών εφαρμογών διέπεται από τους Όρους Χρήσης που ισχύουν κατά τη στιγμή της χρήσης. Ο Χρήστης είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση του σχετικά με τους ισχύοντες Όρους Χρήσης και οφείλει να τους ελέγχει και να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με αυτούς.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

9.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδικαστικά υπάγεται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο