Πίσω

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στα πλαίσια της λειτουργίας του online φροντιστηρίου educator.gr συλλέγονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα παιδιών, μαθητών/τριών, φοιτητών, υποψήφιων μαθητών/τριών καθώς και των γονέων και κηδεμόνων τους.

Το φροντιστήριο educator.gr φροντίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία καθώς και για τη νόμιμη επεξεργασία αυτών των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 (ΕΕ) και τους ισχύοντες νόμους.

Παρακάτω παρατίθεται η ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, και συνιστούμε να την μελετήσετε και να μας παρέχετα τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται.

 1. Κατηγορίες Προσωπικών δεδομένων

Το φροντιστήριο educator.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μαθητών/τριών του:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, φύλο, σχολείο φοίτησης, τάξη φοίτησης, επιλογή κατεύθυνσης, τηλέφωνα και email επικοινωνίας,
 • Στοιχεία φοίτησης και επίδοσης του μαθητή όπως εβδομαδιαίο πρόγραμμα, επιδόσεις σε διαγωνίσματα και αξιολογήσεις, σχολή επιτυχίας στις Πανελλήνιες εξετάσεις ή γενικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ.
 • Δεδομένα που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό του μαθητή εφόσον ο ίδιο έχει ωφεληθεί από τις υπηρεσίες συμβουλευτικής του φροντιστηρίου educator.gr.

Επιπλέον, πέρα από τα δεδομένα μαθητών/τριών, υποψήφιων μαθητών/τριών και φοιτητών το φροντιστήριο educator.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους γονείς και τους κηδεμόνες. Αυτά τα δεδομένα είναι: διεύθυνση κατοικίας , στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα πληρωμών και μέσων πληρωμών.

 1. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Παρακάτω αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το φροντιστήριο educator.gr συλλέγεται και επεξεργάζεται τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα:

 • Εγγραφή και φοίτηση μαθητών/τριών και φοιτητών στο φροντιστήριο educator.gr.
 • Συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση τέτοιων δεδομένων.
 • Η συμμόρφωση του φροντιστηρίου educator.gr με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές και η έκδοση νόμιμων παραστατικών.
 • Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλείας των μαθητών/τριών και του προσωπικού κατά τη συνεργασία τους με το φροντιστήριο educator.gr.
 • Η επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους ή για τις δράσεις και τις τροποποιήσεις του φροντιστηρίου που πιθανόν να τους ενδιαφέρουν.
 • Για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων εξετάσεων στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου educator.gr.
 • Η προστασία προσώπων και αγαθών, η είσπραξη οφειλών και η αντιμετώπιση αξιώσεων, δικαστικώς και εξωδίκως. Καθώς επίσης και η υπεράσπιση και κατοχύρωση του φροντιστηρίου νομικώς.
 1. Εν δυνάμει Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Στο online φροντιστήριο educator.gr λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διενεργείται με ασφάλεια η επεξεργασία των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων, που αφορούν μαθητές/τριες, φοιτητές, γονείς και κηδεμόνες, αποκλειστικά στο εσωτερικό του φροντιστηρίου και μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του το οποίο τηρεί την απόλυτη εμπιστευτικότητα. Όπου η αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το φροντιστήριο educator.gr είναι αδύνατη, ενδέχεται τα δεδομένα να ληφθούν και να επεξεργαστούν από τους ακόλουθους:

 • Δημόσιες, φορολογικές, ασφαλιστικές και εποπτικές αρχές της εκπαίδευσης.
 • Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση καταπάτηση δικαιωμάτων.
 • Τράπεζες, υπηρεσίες πληρωμών στο βαθμό που απαιτείται για την πραγματοποίηση των πληρωμών.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες όπως: Λογιστές, φοροτεχνικοί, νομικοί σύμβουλοι ή εταιρείες παροχής πρόσθετων υπηρεσιών στο φροντιστήριο educator.gr.

Οι συνεργάτες του φροντιστηρίου δεσμεύονται να τηρούν την απόλυτη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και να τα χρησιμοποιούν αυστηρά στο βαθμό που τους είναι απαραίτητα.

 1. Χρόνοι Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα της παραγράφου 1, το φροντιστήριο educator.gr τα διατηρεί μόνο για όσο χρόνο είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των κατά περίπτωση σκοπών, όπως προβλέπονται από τις εκπαιδευτικές, λογιστικές, φοροτεχνικές ανάγκες και φυσικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεδομένα που αφορούν τη σχέση μεταξύ του φροντιστηρίου educator.gr και των μαθητών/τριών, φοιτητών, γονέων και κηδεμόνων θα διατηρούνται ως αποδείξεις για την περίπτωση έγερσης νομικών αξιώσεων όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο και μέχρι την παραγραφή τους. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα διατηρούνται για ένα χρονικό διάστημα έως πέντε (5) έτη από τη λήξη της συνεργασίας με το φροντιστήριο educator.gr προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνούμε, και να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις δράσεις του φροντιστηρίου μας. Επιπλέον για πέντε έτη (5) θα διατηρούνται και τα δεδομένα που συλλέγονται με την συγκατάθεση σας, εκτός αν κατόπιν επικοινωνίας σας με το φροντιστήριο ζητήσετε τη διαγραφή τους.

 1. Τα δικαιώματα σας

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και με τους αντίστοιχους προβλεπόμενους περιορισμούς, οι μαθητές/τριες, φοιτητές, γονείς και κηδεμόνες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα:

 • Να ενημερώνονται σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και να έχουν πρόσβαση σε αυτά κατόπιν σχετικού αιτήματος.
 • Να αιτηθούν διόρθωση τυχόν ανακριβών ή λανθασμένων δεδομένων καθώς επίσης και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
 • Να ζητήσουν διαγραφή των δεδομένων, χωρίς αυτό να καθιστά αυτό το δικαίωμα απόλυτο μιας και τελεί υπό τους περιορισμούς του νόμου. Μπορεί όταν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι να μην υπάρξει ανταπόκριση σε ένα τέτοιου είδους αίτημα.
 • Να αιτηθούν περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, και απλά να διατηρηθούν, χωρίς αυτό να καθιστά αυτό το δικαίωμα απόλυτο μιας και τελεί υπό τους περιορισμούς του νόμου. Μπορεί όταν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι να μην υπάρξει ανταπόκριση σε ένα τέτοιου είδους αίτημα.
 • Να λαμβάνουν τα δεδομένα που τους αφορούν σε συγκεκριμένη μορφή καθώς και να τα μεταβιβάσουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο για την εκάστοτε διενεργούμενη επεξεργασία.
 • Να πραγματοποιήσουν ανάκληση της συγκατάθεσης τους σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε στα δεδομένα βάσει της συγκατάθεσης που προηγήθηκε της ανάκλησης.

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση σχετικά με αυτά και τις προϋποθέσεις άσκησης τους πρέπει να μιλήσετε με τον υπεύθυνο του φροντιστηρίου educator.gr με κάποιον από τους τρόπους επικοινωνίας που παρέχονται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο