Πίσω

Στο educator έχουμε διαμορφώσει πρόγραμμα διετούς προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις για τους μαθητές που ξεκινούν την Β’ Λυκείου.

Στόχος του προγράμματος της διετούς προετοιμασίας είναι:

Ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που θα επιλέξει ο μαθητής για τη Γ’ Λυκείου διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών του όπως φαίνεται παρακάτω

 

Β’ Λυκείου – Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

Παρακάτω παρατίθεται το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τους μαθητές της Β’ λυκείου που παρακολουθούν τη διετή προετοιμασία για τη συγκεκριμένη ομάδα προσανατολισμού:

Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β’ Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Γραμμικά Συστήματα

1.1 Γραμμικά Συστήματα

Κεφάλαιο 2ο– Ιδιότητες Συναρτήσεων

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Κεφάλαιο 3ο– Τριγωνομετρία

3.1. Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.2. Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

3.3. Αναγωγή στο 1o Τεταρτημόριο

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Κεφάλαιο 4ο-Πολυώνυμα- Πολυωνυμικές εξισώσεις

4.1. Πολυώνυμα

4.2. Διαίρεση πολυωνύμων

4.3. Πολυωνυµικές εξισώσεις και ανισώσεις

4.4. Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

Κεφάλαιο 5ο– Εκθετική και  Λογαριθμική συνάρτηση

5.1. Εκθετική συνάρτηση

5.2. Λογάριθμοι 

5.3. Λογαριθμική συνάρτηση 

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Διανύσματα

1.1. Η Έννοια του Διανύσματος

1.2. Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων

1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων

Κεφάλαιο 2ο– Η ευθεία στο επίπεδο

2.1. Εξίσωση Ευθείας

2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας

2.3. Εμβαδόν Τριγώνου 

Κεφάλαιο 3ο– Κωνικές Τομές

3.1. Ο Κύκλος

3.2 Η Παραβολή

3.3 Η Έλλειψη

3.4 Η Υπερβολή

3.5 Η Εξίσωση Αx²+Βy²+Γx+Δy+Ε=0

Από το βιβλίο «Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β’ Γενικού Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Καμπυλόγραμμες κινήσεις: Οριζόντια Βολή, Κυκλική Κίνηση

1.1 Οριζόντια βολή

1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση

1.3 Κεντρομόλος δύναμη

Κεφάλαιο 2ο– Διατήρηση της Ορμής

2.1 Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις

2.2 Το φαινόμενο της κρούσης

2.3 Η έννοια της ορμής

2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής

2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής

2.6 Μεγέθη που δεν διατηρούνται στην κρούση

2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής

Κεφάλαιο 5ο– Ηλεκτρικό Πεδίο

5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων

5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο

5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο

5.12 Το βαρυτικό πεδίο

5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης

5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες

5.15 Σύγκριση ηλεκτροστατικού-βαρυτικού πεδίου

Κεφάλαιο 3ο– Κινητική Θεωρία των Αερίων

3.1 Εισαγωγή.

3.2 Νόμοι αερίων

3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.

3.4 Κινητική θεωρία.

3.5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα

Κεφάλαιο 4ο– Θερμοδυναμική

4.1 Εισαγωγή

4.2 Θερμοδυναμικό σύστημα.

4.3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος.

4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές.

4.5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου.

4.6 Θερμότητα.

4.7 Εσωτερική ενέργεια.

4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος.

4.9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις.

4.11 Θερμικές μηχανές

4.12 Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος.

4.13 Η μηχανή του Carnot

Από το βιβλίο «Φυσική Β’ Γενικού Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων

1.1 Ο Νόμος του Coulomb

1.2 Ηλεκτρικό πεδίο

1.3 Δυναμικό – διαφορά δυναμικού

Κεφάλαιο 2ο– Ηλεκτρισμός- Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα

2.1 Ηλεκτρικές πηγές

2.2 Ηλεκτρικό ρεύμα

2.3 Κανόνες του Kirchhoff

2.4 Αντίσταση – Αντιστάτης

2.5 Συνδεσμολογία αντιστατών (αντιστάσεων)

2.7 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

2.8 Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής

2.9 Νόμος του Οhm για κλειστό κύκλωμα

(από αυτό το σημείο και μετά διδάσκεται ύλη της Γ’ Λυκείου, για τους μαθητές που θα ακολουθήσουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ή Σπουδών Υγείας)

* Από τον Μάρτιο της τρέχουσας χρονιάς μέχρι τη λήξη της, οι 2 από τις 4 ώρες θα μετατραπούν σε Μαθηματικά προετοιμασίας για τη Γ’ λυκείου, ενώ στις υπόλοιπες 2 ώρες θα συνεχιστεί κανονικά η ύλη του μαθήματος της Άλγεβρας.

** Από τον Μάρτιο της τρέχουσας χρονιάς μέχρι τη λήξη της και οι 2 ώρες του μαθήματος θα μετατραπούν σε Φυσική προετοιμασίας για τη Γ’ λυκείου.

 

Β’ Λυκείου – Σπουδών Υγείας

Παρακάτω παρατίθεται το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τους μαθητές της Β’ λυκείου που παρακολουθούν τη διετή προετοιμασία για τη συγκεκριμένη ομάδα προσανατολισμού:

Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β’ Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Γραμμικά Συστήματα

1.1 Γραμμικά Συστήματα

Κεφάλαιο 2ο– Ιδιότητες Συναρτήσεων

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Κεφάλαιο 3ο– Τριγωνομετρία

3.1. Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.2. Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

3.3. Αναγωγή στο 1o Τεταρτημόριο

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Κεφάλαιο 4ο-Πολυώνυμα- Πολυωνυμικές εξισώσεις

4.1. Πολυώνυμα

4.2. Διαίρεση πολυωνύμων

4.3. Πολυωνυµικές εξισώσεις και ανισώσεις

4.4. Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

Κεφάλαιο 5ο– Εκθετική και  Λογαριθμική συνάρτηση

5.1. Εκθετική συνάρτηση

5.2. Λογάριθμοι 

5.3. Λογαριθμική συνάρτηση 

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Διανύσματα

1.1. Η Έννοια του Διανύσματος

1.2. Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων

1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων

Κεφάλαιο 2ο– Η ευθεία στο επίπεδο

2.1. Εξίσωση Ευθείας

2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας

2.3. Εμβαδόν Τριγώνου 

Κεφάλαιο 3ο– Κωνικές Τομές

3.1. Ο Κύκλος

3.2 Η Παραβολή

3.3 Η Έλλειψη

3.4 Η Υπερβολή

3.5 Η Εξίσωση Αx²+Βy²+Γx+Δy+Ε=0

Από το βιβλίο «Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β’ Γενικού Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Καμπυλόγραμμες κινήσεις: Οριζόντια Βολή, Κυκλική Κίνηση

1.1 Οριζόντια βολή

1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση

1.3 Κεντρομόλος δύναμη

Κεφάλαιο 2ο– Διατήρηση της Ορμής

2.1 Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις

2.2 Το φαινόμενο της κρούσης

2.3 Η έννοια της ορμής

2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής

2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής

2.6 Μεγέθη που δεν διατηρούνται στην κρούση

2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής

Κεφάλαιο 5ο– Ηλεκτρικό Πεδίο

5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων

5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο

5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο

5.12 Το βαρυτικό πεδίο

5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης

5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες

5.15 Σύγκριση ηλεκτροστατικού-βαρυτικού πεδίου

Κεφάλαιο 3ο– Κινητική Θεωρία των Αερίων

3.1 Εισαγωγή.

3.2 Νόμοι αερίων

3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.

3.4 Κινητική θεωρία.

3.5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα

Κεφάλαιο 4ο– Θερμοδυναμική

4.1 Εισαγωγή

4.2 Θερμοδυναμικό σύστημα.

4.3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος.

4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές.

4.5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου.

4.6 Θερμότητα.

4.7 Εσωτερική ενέργεια.

4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος.

4.9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις.

4.11 Θερμικές μηχανές

4.12 Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος.

4.13 Η μηχανή του Carnot

Από το βιβλίο «Φυσική Β’ Γενικού Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων

1.1 Ο Νόμος του Coulomb

1.2 Ηλεκτρικό πεδίο

1.3 Δυναμικό – διαφορά δυναμικού

Κεφάλαιο 2ο– Ηλεκτρισμός- Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα

2.1 Ηλεκτρικές πηγές

2.2 Ηλεκτρικό ρεύμα

2.3 Κανόνες του Kirchhoff

2.4 Αντίσταση – Αντιστάτης

2.5 Συνδεσμολογία αντιστατών (αντιστάσεων)

2.7 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

2.8 Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής

2.9 Νόμος του Οhm για κλειστό κύκλωμα

(από αυτό το σημείο και μετά διδάσκεται ύλη της Γ’ Λυκείου, για τους μαθητές που θα ακολουθήσουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ή Σπουδών Υγείας)

* Από τον Μάρτιο της τρέχουσας χρονιάς μέχρι τη λήξη της και οι 2 ώρες του μαθήματος θα μετατραπούν σε Φυσική προετοιμασίας για τη Γ’ λυκείου.

 

Β’ Λυκείου – Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Παρακάτω παρατίθεται το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τους μαθητές της Β’ λυκείου που παρακολουθούν τη διετή προετοιμασία για τη συγκεκριμένη ομάδα προσανατολισμού:

Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β’ Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Γραμμικά Συστήματα

1.1 Γραμμικά Συστήματα

Κεφάλαιο 2ο– Ιδιότητες Συναρτήσεων

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Κεφάλαιο 3ο– Τριγωνομετρία

3.1. Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.2. Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

3.3. Αναγωγή στο 1o Τεταρτημόριο

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Κεφάλαιο 4ο-Πολυώνυμα- Πολυωνυμικές εξισώσεις

4.1. Πολυώνυμα

4.2. Διαίρεση πολυωνύμων

4.3. Πολυωνυµικές εξισώσεις και ανισώσεις

4.4. Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

Κεφάλαιο 5ο– Εκθετική και  Λογαριθμική συνάρτηση

5.1. Εκθετική συνάρτηση

5.2. Λογάριθμοι 

5.3. Λογαριθμική συνάρτηση 

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Διανύσματα

1.1. Η Έννοια του Διανύσματος

1.2. Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων

1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων

Κεφάλαιο 2ο– Η ευθεία στο επίπεδο

2.1. Εξίσωση Ευθείας

2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας

2.3. Εμβαδόν Τριγώνου 

Κεφάλαιο 3ο– Κωνικές Τομές

3.1. Ο Κύκλος

3.2 Η Παραβολή

3.3 Η Έλλειψη

3.4 Η Υπερβολή

3.5 Η Εξίσωση Αx²+Βy²+Γx+Δy+Ε=0

* Από τον Μάρτιο της τρέχουσας χρονιάς μέχρι τη λήξη της, οι 2 από τις 4 ώρες θα μετατραπούν σε Μαθηματικά προετοιμασίας για τη Γ λυκείου, ενώ στις υπόλοιπες 2 ώρες θα συνεχιστεί κανονικά η ύλη του μαθήματος της Άλγεβρας.

 

Για τους μαθητές που θέλουν να επικεντρωθούν στην αφομοίωση μόνο της ύλης της Β’ λυκείου, προτείνεται το παρακάτω αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων:

Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β’ Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Γραμμικά Συστήματα

1.1 Γραμμικά Συστήματα

Κεφάλαιο 2ο– Ιδιότητες Συναρτήσεων

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Κεφάλαιο 3ο– Τριγωνομετρία

3.1. Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.2. Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

3.3. Αναγωγή στο 1o Τεταρτημόριο

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Κεφάλαιο 4ο-Πολυώνυμα- Πολυωνυμικές εξισώσεις

4.1. Πολυώνυμα

4.2. Διαίρεση πολυωνύμων

4.3. Πολυωνυµικές εξισώσεις και ανισώσεις

4.4. Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

Κεφάλαιο 5ο– Εκθετική και  Λογαριθμική συνάρτηση

5.1. Εκθετική συνάρτηση

5.2. Λογάριθμοι 

5.3. Λογαριθμική συνάρτηση 

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Διανύσματα

1.1. Η Έννοια του Διανύσματος

1.2. Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων

1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων

Κεφάλαιο 2ο– Η ευθεία στο επίπεδο

2.1. Εξίσωση Ευθείας

2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας

2.3. Εμβαδόν Τριγώνου 

Κεφάλαιο 3ο– Κωνικές Τομές

3.1. Ο Κύκλος

3.2 Η Παραβολή

3.3 Η Έλλειψη

3.4 Η Υπερβολή

3.5 Η Εξίσωση Αx²+Βy²+Γx+Δy+Ε=0

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Β΄ ΓΕ.Λ. Τεύχος Β΄ »

Κεφάλαιο 7ο– Αναλογίες

7.1. Εισαγωγή

7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα – Αναλογίες

7.5. Μήκος ευθύγραμμου τμήματος

7.6. Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο

7.7. Θεώρημα του Θαλή

Κεφάλαιο 8ο– Ομοιότητα

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας

Κεφάλαιο 9ο– Μετρικές σχέσεις

9.1. Ορθές προβολές

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.3. Γεωμετρικές κατασκευές

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος

Κεφάλαιο 10ο– Εμβαδά

10.1. Πολυγωνικά χωρία

10.2. Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος – Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

10.3. Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων

Κεφάλαιο 11ο– Μέτρηση κύκλου

11.1. Ορισμός κανονικού πολυγώνου

11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων

11.3. Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους

11.4. Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα

11.5. Μήκος τόξου

11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα

11.7. Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος

Από το βιβλίο «Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β’ Γενικού Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Καμπυλόγραμμες κινήσεις: Οριζόντια Βολή, Κυκλική Κίνηση

1.1 Οριζόντια βολή

1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση

1.3 Κεντρομόλος δύναμη

Κεφάλαιο 2ο– Διατήρηση της Ορμής

2.1 Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις

2.2 Το φαινόμενο της κρούσης

2.3 Η έννοια της ορμής

2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής

2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής

2.6 Μεγέθη που δεν διατηρούνται στην κρούση

2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής

Κεφάλαιο 5ο– Ηλεκτρικό Πεδίο

5.6 Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων

5.7 Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο

5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο

5.12 Το βαρυτικό πεδίο

5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης

5.14 Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες

5.15 Σύγκριση ηλεκτροστατικού-βαρυτικού πεδίου

Κεφάλαιο 3ο– Κινητική Θεωρία των Αερίων

3.1 Εισαγωγή.

3.2 Νόμοι αερίων

3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.

3.4 Κινητική θεωρία.

3.5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα

Κεφάλαιο 4ο– Θερμοδυναμική

4.1 Εισαγωγή

4.2 Θερμοδυναμικό σύστημα.

4.3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος.

4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές.

4.5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου.

4.6 Θερμότητα.

4.7 Εσωτερική ενέργεια.

4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος.

4.9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις.

4.11 Θερμικές μηχανές

4.12 Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος.

4.13 Η μηχανή του Carnot

Από το βιβλίο «Φυσική Β’ Γενικού Λυκείου»

Κεφάλαιο 1ο– Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων

1.1 Ο Νόμος του Coulomb

1.2 Ηλεκτρικό πεδίο

1.3 Δυναμικό – διαφορά δυναμικού

Κεφάλαιο 2ο– Ηλεκτρισμός- Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα

2.1 Ηλεκτρικές πηγές

2.2 Ηλεκτρικό ρεύμα

2.3 Κανόνες του Kirchhoff

2.4 Αντίσταση – Αντιστάτης

2.5 Συνδεσμολογία αντιστατών (αντιστάσεων)

2.7 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

2.8 Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής

2.9 Νόμος του Οhm για κλειστό κύκλωμα

Κεφάλαιο 3ο– Φως

3.3 Μήκος κύματος και συχνότητα του φωτός κατά τη διάδοση του

3.4 Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα

Κεφάλαιο 4ο– Ατομικά Φαινόμενα

4.1 Ενέργεια του Ηλεκτρονίου στο άτομο του Υδρογόνου

4.2 Διακριτές ενεργειακές στάθμες

4.3 Μηχανισμός παραγωγής και απορρόφησης Φωτονίων

4.4 Ακτίνες Χ

Προετοιμάσου σωστά
Ξεκίνα τώρα
Μετάβαση στο περιεχόμενο